Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2006 Г.)

В сила от 05.06.1998 г.

Приета с ПМС № 118 от 26.05.1998 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 5 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за установяване на цени на земеделските земи при определяне на:

1. паричния размер на обезщетенията за земи по чл. 10, ал. 8, чл. 10б, ал. 1 и 3, чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, чл. 14, ал. 8, чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 24, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);

2. цената на земята по § 4а, 4б и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ;

3. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) паричната равностойност на земеделската земя при изкупуване, продажба, замяна, учредяване на ограничени вещни права и сервитути или друга сделка между държавата и физически или юридически лица;

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) цената на земята от Държавния поземлен фонд (ДПФ) при оземляване чрез прехвърляне правото на собственост;

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) равностойното парично обезщетение в случаите по чл. 32, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Цените на земеделските земи изразяват цената в левове на декар в зависимост от началните цени, диференцирани според техния статут, местоположение и други икономически фактори.

Глава втора.
НАЧАЛНИ ЦЕНИ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНЕ

Чл. 3. (1) Началните цени отразяват размера на капитализираната поземлена рента (годишно рентно плащане на един декар х 25) според категориите на земеделските земи и пазарните условия в страната, както следва:

 

Категории на

Начални цени на декар

земеделските земи

(лв.)

Първа

630

Втора

580

Трета

500

Четвърта

430

Пета

310

Шеста

200

Седма

130

Осма

110

Девета

80

Десета

60

Некатегоризируема земя

40

(2) За земеделските земи с бонитетни балове за ориенталски тютюн, по-големи от 60, а за картофи - по-големи от 50, към началната цена за съответната категория се добавя рентна бонификация, изчислена по следните формули:

Рентна бонификация за ориенталски тютюн = (бонитетен бал за ориенталски тютюн - 60) x 5 лв.;

Рентна бонификация за картофи = (бонитетен бал за картофи - 50) x 5 лв.;

(3) Когато бонитетният бал за тютюна е над 85, рентната бонификация се изчислява за бал 85.

Чл. 4. (1) Началните цени се диференцират с коефициенти за:

1. площ на имота:

Площ на имота

Коефициенти

над 10 дка

0,10

от 5 до 10 дка

0,05

от 3 до 5 дка

0,00

до 3 дка

- 0,10

2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) поливност - прилага се при наличие на годни за експлоатация поливни съоръжения в оценявания имот или на естествен водоизточник, позволяващ гравитачно подаване на вода в имота;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) отстояние от основни пазари-най-късото разстояние, измерено по пътна карта между населеното място на землището, където се намира имотът, и градовете, като се избира най-големият от следните коефициенти:

Разстояние,

Коефициенти за близост до:

км

София

Русе,

Други

Градове от

Градове от

Градове от

 

 

 

Пловдив,

градове*

група А**

група Б***

група В****

 

 

 

Бургас и

 

 

 

 

 

 

 

Варна

 

 

 

 

 

до 5

0,70

0,50

0,40

0,35

0,30

0,10

 

над 5 до 10

0,60

0,40

0,35

0,30

0,20

0,05

 

над 10 до 15

0,50

0,35

0,30

0,20

0,10

0,00

 

над 15 до 20

0,40

0,30

0,20

0,10

0,05

 

 

над 20 до 30

0,35

0,20

0,10

0,05

0,00

 

 

над 30 до 40

0,30

0,10

0,05

0,00

 

 

 

над 40 до 50

0,25

0,05

0,00

 

 

 

 

над 50 до 60

0,20

0,00

 

 

 

 

 

над 60 до 80

0,15

 

 

 

 

 

 

над 80 до 100

0,10

 

 

 

 

 

 

над

100

0,00

 

 

 

 

 

* - Благоевград, Велико Търново, Враца, Плевен, Стара Загора;

** - група А: Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол;

*** - група Б: Ботевград, Горна Оряховица, Димитровград, Дупница, Казанлък, Карлово, Лом, Петрич, Самоков, Свищов, Червен бряг.

(доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) **** - група В: област Благоевград - Банско, Белица, Гоце Делчев, Разлог, Сандански; област Бургас - Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Созопол, Средец, Царево; област Варна - Девня, Долни чифлик, Провадия; област Велико Търново - Елена, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица; област Видин - Белоградчик, Кула; област Враца - Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Оряхово; област Габрово - Дряново, Севлиево, Трявна; област Добрич - Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Тервел; област Кърджали - Крумовград, Момчилград; област Кюстендил - Бобов дол; област Ловеч - Луковит, Тетевен, Троян; област Монтана - Берковица; област Пазарджик - Велинград, Панагюрище, Пещера, Септември; област Перник - Радомир; област Плевен - Левски, Никопол; област Пловдив - Асеновград, Първомай, Раковски, Сопот, Стамболийски, Хисаря; област Разград - Исперих, Кубрат; област Русе - Бяла; област Силистра - Дулово, Тутракан; област Сливен - Котел, Нова Загора; област Смолян - Девин, Мадан, Чепеларе; област София - Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Правец, Своге, Сливница; област Стара Загора - Гълъбово, Раднево, Чирпан; област Търговище - Омуртаг, Попово; област Хасково - Ивайловград, Свиленград, Тополовград, Харманли; област Шумен - Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово; област Ямбол - Елхово.

4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) отстояние от края на морските плажове, а при липса на такива - от края на крайбрежната плажна ивица на Черно море, както следва:

Разстояние, м

Коефициенти

до 200

0,20

над 200 до 300

0,18

над 300 до 500

0,16

над 500 до 1000

0,14

над 1000 до 1500

0,12

над 1500 до 2000

0,10

над 2000 до 2500

0,08

над 2500 до 3000

0,04

над 3000 до 5000

0,02

над 5000

0,00

5. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) отстояние, измерено по най-късата въздушна линия от границите на имота до границите на най-близката урбанизирана територия (населено място или селищно образувание), определени с регулационен план, с градоустройствен план или с околовръстен полигон:

Разстояние, км

Коефициенти

граничи с регулация

0,25

до 1,0

0,20

над 1,0 до 2,0

0,15

над 2,0 до 3,0

0,10

над 3,0 до 5,0

0,00

над 5,0 до 8,0

- 0,10

над 8,0 до 10,0

- 0,15

над 10,0

- 0,20

6. имоти, граничещи с път с трайна настилка (без автомагистрали), равен на 0,10.

(2) С общия корекционен коефициент (алгебрична сума от коефициентите по ал. 1 плюс единица) се умножава началната цена по чл. 3.

(3) При определяне на цените по чл. 1, т. 2 за ползвателите се прилагат коефициентите по чл. 4, ал. 1, т. 1, които са използвани при определяне стойността на имота на собственика.

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.).

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Цените по наредбата са база за определяне на цени на земеделските земи в случаите по чл. 1.

Чл. 6. (1) При определяне на паричния размер на обезщетенията за земи по чл. 10в ЗСПЗЗ се използва началната цена за земеделски земи от четвърта категория, умножена с комплексен коефициент 1,3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) При определяне на цени на замърсени земи с ограничителен режим на земеползване се прилагат категориите на земите, коригирани от Изпълнителната агенция по почвените ресурси, съгласно инструкция на министъра на земеделието и храните.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) (1) Цената на земята от ДПФ при оземляване чрез прехвърляне правото на собственост е в размер 1/10 част от цената, определена по реда на чл. 3 и 4.

(2) Цената по ал. 1 е началната цена при оземляване със земи от ДПФ чрез търг.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) В случаите на продажба и на замяна на земи от държавния поземлен фонд със земи на физически или юридически лица, с изключение на продажбите с поименни компенсационни бонове по чл. 35, ал. 3 ЗСПЗЗ при учредяване на ограничени вещни права и сервитути, както и в случаите по чл. 1, т. 5:

1. рентната бонификация по чл. 3, ал. 2 се изчислява по следните формули:

а) рентна бонификация за ориенталски тютюн = (бонитетен бал за ориенталски тютюн - 60) x 10 лв.;

б) рентна бонификация за картофи = (бонитетен бал за картофи - 50) x 10 лв.;

2. коефициентът за площ на имота по чл. 4, ал. 1, т. 1 се определя, както следва:

Площ на имота

Коефициенти

над 500 дка

0,50

от 100 до 500 дка

0,35

от 50 до 100 дка

0,25

от 30 до 50 дка

0,15

от 10 до 30 дка

0,10

от 5 до 10 дка

0,05

от 3 до 5 дка

0,00

до 3 дка

-0,10

3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) коефициентът за поливност по чл. 4, ал. 1, т. 2 се прилага след представяне на удостоверение, издадено от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице, за наличие на годни за експлоатация поливни съоръжения в оценявания имот, а при естествен водоизточник, позволяващ гравитачно подаване на вода в имота - след представяне на удостоверение от институцията, стопанисваща водоизточника;

4. коефициенти за отстояние от основни пазари - най-късото разстояние, измерено по пътна карта между населеното място на землището, където се намира имотът, и градовете, като се приема коефициентът с най-голяма стойност:

Разстояние,

Кате-

Градове

Други

Градове

Градове

Градове

км

гория

от първа

градове

от втора

от втора

от

 

София

категория:

от първа

категория

категория

трета

 

 

Русе,

категория

Група А

Група Б

кате-

 

 

Пловдив,

*

**

***

гория

 

 

Бургас

 

 

 

 

 

 

и Варна

 

 

 

 

до 5

0,70

0,50

0,40

0,35

0,30

0,10

над 5 до 10

0,60

0,40

0,35

0,30

0,20

0,05

над 10 до 15

0,50

0,35

0,30

0,20

0,10

0,00

над 15 до 20

0,40

0,30

0,20

0,10

0,05

 

над 20 до 30

0,35

0,20

0,10

0,05

0,00

 

над 30 до 40

0,30

0,10

0,05

0,00

 

 

над 40 до 50

0,25

0,05

0,00

 

 

 

над 50 до 60

0,20

0,00

 

 

 

 

над 60 до 80

0,15

 

 

 

 

 

над 80 до 100

0,10

 

 

 

 

 

над 100

0,00

 

 

 

 

 

* - Благоевград, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Перник, Плевен, Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол;

** - група А: Велинград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Разград, гр. Сандански, Свиленград, Севлиево, Силистра, Смолян, Търговище;

*** - група Б: Айтос, Асеновград, Ботевград, Горна Оряховица, гр. Гоце Делчев, Димитровград, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Козлодуй, Лом, Нова Загора, Панагюрище, Петрич, гр. Пещера, Попово, Раднево, Радомир, Самоков, Свищов, Троян, Харманли,Червен бряг, Чирпан;

5. коефициентът за отстояние от края на морските плажове, а при липса на такива - от края на крайбрежната плажна ивица на Черно море, се определя, както следва:

Разстояние, м

Коефициенти

до 200

0,70

над 200 до 300

0,68

над 300 до 500

0,66

над 500 до 1000

0,64

над 1000 до 1500

0,62

над 1500 до 2000

0,60

над 2000 до 2500

0,58

над 2500 до 3000

0,54

над 3000 до 5000

0,52

над 5000 до 7000

0,40

над 7000 до 10 000

0,15

над 10 000

0,00

6. коефициентът за отстояние от автомагистрали и пътища се определя, както следва:

а) за имоти, граничещи с автомагистрали или пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа - +0,20;

б) за имоти, разположени до 100 м от автомагистрали или пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа - +0,15;

в) за имоти, граничещи с пътища III клас от републиканската пътна мрежа - +0,15;

г) за имоти, разположени до 100 м от пътища III клас от републиканската пътна мрежа - +0,10;

д) за имоти, граничещи с общински пътища с трайна настилка - +0,10;

7. определената по реда на чл. 4, ал. 2 цена на декар се умножава с коефициент в размер 1,2 за землищата на Априлци, Арбанаси, Банско, Батак, Боженци - община Габрово, Велинград, Видин, Вършец, Говедарци, Девин, Добринище, Доспат, гр. Елена, Копривщица, Мелник, Несебър, Рибарица - община Етрополе, Рибарица - община Тетевен, Рилски манастир, Самоков, гр. Сандански, Сапарева баня, Севлиево, Смолян, Созопол, Триград, Троян, Трявна, Хисаря, Чепеларе, Широка лъка.

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Оценките на ограничени вещни права и сервитути върху земи по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ и чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 45, 71 и 95 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.), се определят по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(2) Данъчната оценка се определя като за земи в строителни граници и това обстоятелство се посочва изрично в удостоверението за данъчна оценка.

Глава трета.
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2006 Г.)

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Установяването на цени на земеделските земи в случаите по чл. 1, т. 1 и 4 се извършва служебно от съответната общинска служба по земеделие, с изключение на земите по чл. 10в ЗСПЗЗ, за които цените са определени по реда на чл. 6, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите по чл. 1, т. 3 - 5 цената се определя от оценител, включен в списъка по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, по искане на собствениците или на други заинтересувани лица и се заверява от съответната общинска служба по земеделие.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Дейностите за определяне на цени на земеделските земи, с изключение на тези по чл. 8, ал. 1, са възмездни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата некатегоризируеми земи са земите по чл. 1, ал. 3 от Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.).

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.)

§ 3. Цените, установени по реда на наредбата, се закръгляват до цяло число левове.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и храните. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на земеделието и храните, а в случаите по чл. 1, т. 2, когато земите са разположени в селищни образувания или са включени в строителните граници на населените места - министърът на регионалното развитие и благоустройството.

§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Наредбата се издава на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 41, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 31.07.2007 г.) При определянето на цените на земите по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и на земите, незаети със сгради и съоръжения, или на прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, разположени в обектите на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби от ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), коефициентът за местоположение по чл. 7, ал. 2, т. 2 се образува, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) по преписките, постъпили в Министерството на земеделието и храните след 1 януари 2007 г. до влизането в сила на това постановление, които са придружени с извършени преди 1 януари 2007 г. оценки, към константата 0,5 се прибавя коефициентът по чл. 6, ал. 1, т. 3 - таблица № 4, колонка "селскостопански" за неблагоприятно разположение от приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, в размера, определен преди изменението му, обнародвано в "Държавен вестник" - бр. 105 от 2006 г.

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) по преписките, постъпили за първи път в Министерството на земеделието и храните след 1 януари 2007 г., които са придружени с извършени след тази дата оценки, към константата 0,5 се прибавя коефициентът по чл. 6, ал. 1, т. 3 - таблица № 4, колонка "селскостопански" за неблагоприятно разположение от приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, в размера, определен след изменението му, обнародвано в "Държавен вестник" - бр. 105 от 2006 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 47. (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".

(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 12 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2005 Г.)

§ 6. За недовършените производства по § 2 и 3, за които преписките за продажба и за замяна на земи от държавния поземлен фонд със земи на физически или юридически лица са постъпили в Министерството на земеделието и горите към деня на влизането в сила на това постановление, се прилага досегашният ред.

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2006 Г.)

§ 9. По недовършените производства по чл. 7, ал. 2 от наредбата, за които преписките са постъпили в Министерството на земеделието и горите към 1 януари 2006 г. - денят на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 100 от 2005 г.), се прилага досегашният ред.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2007 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 30 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2008 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Навсякъде в правилника и в другите нормативни актове на Министерския съвет по това постановление:

1. Думите "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие", "общинската служба по земеделие", "общински служби по земеделие" и "общинските служби по земеделие".

2. Думите "областна дирекция "Земеделие и гори", "областната дирекция "Земеделие и гори", "областни дирекции "Земеделие и гори" и "областните дирекции "Земеделие и гори" се заменят съответно с "областна дирекция "Земеделие", "областната дирекция "Земеделие", "областни дирекции "Земеделие" и "областните дирекции "Земеделие".

Приложение към чл. 5

(Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора