Йовита НИС купува и продава земеделска земя

Купува и продава земеделски земи

Покупко-продажба на обработваеми и необработваеми земеделски земи - ниви, лозя, овощни градини, ливади, пасища, гори, оризища ..., цели имоти и идеални части

Фирмата има офиси в центъра на Стара Загора и Нова Загора. Дейността й е предимно в Югоизточна и Южна България - областите Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Пловдив, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник... От скоро фирмата проявява интерес и към земи в Северна България.

Може да посетите офисите на фирмата, да се свържете по телефона или да попълните онлайн формата за контакт, за да получите подходяща оферта за вашия земеделски имот.

Така може да уточните и процедурата по покупко-продажбата на земя, необходимите документи или други неща, които ви интересуват, свързани със земеделските имоти.

Земеделски земи -ниви, пасища, лозя, гори, ливади

Цените на земеделските имоти, както търсенето и предлагането им, са твърде динамични и неподлежащи на рамкиране и прогнозиране величини.

Два парцела в различни части на България със сходни характеристики и цени според Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи могат в даден момент да имат в пъти различаващи се пазарни цени, нямащи нищо общо с цените в Наредбата. Основни фактори при определяне цената на земята са нейното състояние - обработва ли се или не, както и годишното средно рентно плащане за съответното землище.

По-долу ще намерите таблици със средно рентните годишни плащания за последните стопански години на землищата, към които Йовита НИС проявява траен интерес.

Цена на земеделската земя

За да се направи оценка на даден имот са необходими следните данни за него:

- Землище (град..., село...)

- Номер на имота (обикновено е 6-цифрен - 222333, но в някои стари скици е възможно да бъде записан като парцел No .... от масив No ....) или

- Кадастрален номер 11111.222.333 (222 и 333 могат да бъдат 1,2 или 3 цифри)

- Площ на имота

- Категория

- НТП – начин на трайно ползване (може да видите тук)

- Има ли за имота сключен и нотариално заверен договор за наем или аренда.

 

Плащането се извършва пред нотариус

Сделката

След оценката на имота, ако собственикът на земеделската земя е съгласен с предложената му цена, той набавя и окомплектова необходимите за покупко - продажбата документи. Фирма Йовита НИС ЕООД може да съдейства на продавача за изготвянето на документите, като технологичното време е от един до четиринадесет работни дни. За целта е необходимо пълномощно за документи, което да служи пред съответните служби, които ги издават. Подобно пълномощно служи само за набавяне на необходимите документи - скици, данъчни оценки, решения ... и няма никаква сила за разпореждане с имота /имотите/.

Когато всичко е готово, се уговаря дата и час за явяване пред нотариус за подписване на нотариалния акт. Сделката се изповядва пред нотариус с район на действие съответният районен съд за населеното място, в чието землище е земята.

 

Плащането ...

Плащането се извършва пред Нотариуса, в момента на изповядване на сделката, по предварително договорените цени.

 
Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора