Начини на трайно ползване на земеделските земи, територии предназначени за селското стопанство

НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 13.05.2005 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие благоустройството

Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г

................. .................  .......................

1 Класификатор за трайно предназначение на териториите

Код Наименование на територията

1 Урбанизирана територия

2 Територия на транспорта

3 Земеделска територия

4 Горска територия

5 Територия, заета от води и водни обекти

6 Защитена територия

7 Нарушена територия  

...................... ................. ..................

.........................................................

10. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ

Код             Наименование                                 Стар код за съответствие  

2500           Нива                                                 1100,1111,1152,2211

2510           Зеленчуковa градина                      1112

2520          Оризище                                           1113

2530         Оранжерия с трайна конструкция  1114

2540          Дивечова нива                                 2215,2440

2550         Неизползвана нива (угар, орница) 1130,1132,1139

2560         Изоставена орна земя                       1140,1141,1145, 1146,1147,1149

2570          Друг вид нива                                  1110,1119, 1120

 

11. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

2600         Овощна градина                               1211,1212

2610         Лозе                                                   1213,1214

2620         Етерично-маслодайна култура       1215,1216

2630         Хмелници                                         1221

2640         Разсадник                                          1222

2650        Изоставено трайно насаждение      1230,1231,1234

2660        Друг вид трайно насаждение          1220,1200,1210, 1217,1218,1223, 1224,1229,2213, 2230

 

12. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ЛИВАДИ

2700        Ливада                                              1300,1310,2212

2710        Неизползвана ливада                      1320,1322,1329

2720        Изоставена ливада                          1330,1331,1335, 1339

2730        Друг вид ливада                              1150, 1151

 

13. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ПАСИЩА, МЕРИ

2800          Пасище                                           1400,1401,1410, 1420,2260

2810          Мера                                               1430

2820          Високопланинско пасище            0

2830          Друг вид земеделска земя            1900,1920,1929

2840         Гори и храсти в земеделска земя 1239,1922  

 

 

 

Начини на ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

1000 ТЕРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1100 Нива

1110 Посевна площ

1111 Полска култура

1112 Зеленчукова култура

1113 Оризище

1114 Оранжерии с трайни конструкции

1119 Друга посевна площ

1120 Цветна градина

1130 Временно неизползувана орна земя

1131 Наводнена орна земя

1132 Орна земя за временни нужди на строителството

1139 Друга временно неизползувана орна земя

1140 Изоставена орна земя

1141 Изоставена орна земя поради маломерност

1142 Силно наклонена и ерозирана орна земя

1143 Трайно преовлажнена орна земя

1144 Засолена орна земя

1145 Изоставена орна земя поради изселване

1146 Унищожена орна земя от промишлени предприятия

1147 Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали

1149 Друга изоставена орна земя

1150 Затревена нива

1151 Затревена нива

1152 Обработваема земя в пасищен комплекс

1200 Трайни насаждения

1210 Използувана територия,заета с трайни насаждения

1211 Овощни насаждения /нетерасирани/

1212 Овощни насаждения /терасирани/

1213 Лозови насаждения /нетерасирани/

1214 Лозови насаждения /терасирани/

1215 Етерично маслодайна култура /нетерасирана/

1216 Етерично маслодайна култура /терасирана/

1217 Ягодова градина /нетерасирана/

1218 Ягодова градина /терасирана/

1220 Друга използвана територия с трайни насаждения

1221 Хмелници

1222 Разсадник

1223 Малинова и касисова градина /нетерасирана/

1224 Малинова и касисова градина /терасирана/

1229 Територия, използвана за други трайни насаждения

1230 Изоставена територия за трайни насаждения

1231 Изоставена територия за тр.нас. поради маломерност

1232 Изоставена силно накл. и ерозирани тер. на тр.нас.

1233 Изоставена засолена територия на трайни насаждения

1239 Гори в земеделски земи

1300 Естествена ливада

1310 Използвана естествена ливада

1320 Временно неизползувана естествена ливада

1321 Наводнена естествена ливада

1322 Естествена ливада за врем.нужди на строителството

1329 Временно неизползвана ест.ливада по други причини

1330 Изоставена естествена ливада

1331 Изоставена естествена ливада поради маломерност

1332 Изоставени силно наклонени и ерозирани ест.ливади

1333 Изоставена трайно наводнена естествена ливада

1334 Изоставена засолена естествена ливада

1335 Изоставена естествена ливада поради изселване

1339 Трайно изоставена ест.ливада по други причини

1400 Пасище, мера

1401 Пасище с храсти

1402 Високопланинско пасище

1410 Пасище върху обработваема земя

1420 Пасище върху необработваема земя

1430 Мери

1500 Стопански двор или произв. база на селското стоп

1510 Машинно-тракторна станция

1520 База за ремонт на селскостопанска техника

1530 Силажовместилище

1540 Ветеринарна лечебница

1550 Склад за обслужване на селското стопанство

1560 Терен зает от хангари и гаражи на сел.ст.техника

1570 Стопански двор

1590 Друга територия заета от произв.бази на сел.стоп.

1600 Животновъден комплекс /ферма/

1610 Животновъден комплекс и ферма

1611 Кравеферма

1612 Овцеферма

1613 Птицеферма

1619 Друг животновъден комплекс

1700 Полски път

1710 Полски път

1720 Прокар

1900 Друга територия, заета от селското стопанство

1910 Селскостопанско летище

1920 Друга територия заета от селско стопанство

1921 Изградено торище

1922 Xpacти

1929 Друга територия заета от селско стопанство

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора