Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Видове документи за собственост

ДОКУМЕНТИ за СОБСТВЕНОСТ

1 - Решение по чл.14,ал.1,т.1 от ЗСПЗЗ /чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ/ за възстановяване на право на собственост в стари реални граници

2 - Решение по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ /чл.27 от ППЗСПЗЗ/ за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне

3 - Констативен нотариален акт, издаден въз основа на решения по ЗСПЗЗ/ЗВСГЗГФ

4 - Решение по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи придружено със скица

5 - Решение за оземляване с предимство по чл.42 от ППЗСПЗЗ

6 - Решение за оземляване чрез търг по чл.43 от ППЗСПЗЗ

7 - Решение за възстановяване на право на собственост на основание на съдебно решение по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ

8 - Решение въз основа на заповед на Министъра по чл.24,ал.2 от ЗСПЗЗ за определяне на земите на НП и други организации

9 - Съдебно решение, постановено по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост

10 - Нотариален акт за продажба

11 - Нотариален акт за замяна

12 - Нотариален акт за дарение

13 - Нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане

14 - Съдебно решение, заместващо акт за продажба

15 - Съдебно решение, заместващо акт за замяна 16 - Съдебно решение, заместващо акт за дарение

17 - Съдебно решение, заместващо акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане

18 - Договор за делба на имот с нотариално заверени подписи

19 - Съдебно - разделителен протокол

20 - Констативен нотариален акт,издаден въз основа на договор за делба

21 * Спогодба по спор относно акт за отказ от собственост-чл.100 от ЗС /отменен/

22 - Договор за продажба на наследство

23 - Отказ от право на собственост по чл.100 от ЗС с нотариално заверен подпис

24 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за продажба

25 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за замяна

26 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за дарение

27 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане

28 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на договор за делба

29 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на съдебно - разделителен протокол

30 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на спогодба по спор относно акт за отказ от собственост

31 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на договор за продажба на наследство

32 - Съдебно решение, констатиращо съществуването на акт за отказ от наследство

33 - Договор за замяна на земеделска земя от ДПФ със земя на граждани и юридически лица - чл. 36 от ППЗСПЗЗ

34 - Договор за замяна на земеделски земи от ОПФ със земи на граждани и юридически лица- чл.36 от ППЗСПЗЗ

35 - Договор за продажба на земеделска земя от ДПФ на граждани и юридически лица по реда на чл.27, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ

36 - Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица

37 - Решение на общинския съвет и договор за замяна

38 * Заповед на Министъра на земеделието и договор за замяна на земи от ДПФ със земи на граждани и юридически лица - чл.36 от ППЗСПЗЗ /отменен/

39 - Заповед,отменяща или изменяща заповед на Министъра на земеделието за определяне земи на държавни организации по чл.24,ал.2 от ЗСПЗЗ

40 - Извлечение от дружествени договори за внасяне на право на собственост в търговско дружество - чл.73 ТЗ

41 - Декларация за внасяне право на собственост в акционерно дружество

42 - Договор за прехвърляне на предприятие, в което има право на собственост върху земеделски земи и гори - чл.16, ал.4 от ТЗ

43 - Акт за внасяне на земеделски земи и гори в кооперация - чл.31 от Закона за кооперациите.

44 - Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство

45 - Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по завещание

46 - Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност

47 - Договор за продажба на земеделска земя от граждани и юридически лица на държавата

48 - Постановление на съдия-изпълнителя по чл.384 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ

49 - Молба по чл.26 от Наредба 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост

50 - Договор за продажба на земеделски земи по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ /отменен/

51 ! Съдебно решение със скица по чл.17, ал.9 от ЗСПЗЗ /отменен/

52 - Решение по чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници

53 - Решение по чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници

54 - Съдебно решение по чл.14, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници

55 - Решение въз основа на съдебно решение постановено по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ

56 - Съдебно решение по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници

57 - Решение /протокол/ на общинския съвет за предоставяне земя от ОПФ за обезщетяване по чл.19б, ал.2 от ППЗСПЗЗ

58 - Протокол за предоставяне земи за стопанисване от общината по чл.19 от ЗСПЗЗ

59 - Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация)

60 - Акт за частна държавна собственост

61 - Съдебно решение по чл.25, ал.6 от ППЗСПЗЗ със скица

62 - Акт за частна общинска собственост

63 - Акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр.)

64 - Акт за публична общинска собственост

65 - Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ

66 - Решение по чл.14, ал.6 от ЗВСГЗГФ

67 - Решение по §  8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ

68 - Решение по чл.7, ал.4 от ЗВСГЗГФ

69 - Решение по чл.7, ал.9 от ЗВСГЗГФ

70 - Решение по чл.13, ал.2 от ЗВСГЗГФ

71 - Съдебно решение по чл.13, ал.8 от ЗВСГЗГФ

72 - Решение по чл.13, ал.9 от ЗВСГЗГФ

73 - Решение по чл.13, ал.10 от ЗВСГЗГФ

74 - Решение по чл.13, ал.15 от ЗВСГЗГФ

75 - Съдебно решение по чл.13, ал.6 от ЗВСГЗГФ

76 - Съдебно решение по чл.13, ал.9 от ЗВСГЗГФ

77 - Съдебно решение по чл.13, ал.10 от ЗВСГЗГФ

78 - Съдебно решение по чл.14, ал.8 от ЗВСГЗГФ

79 - Констативен нотариален акт по чл.13а, ал.1, т.1 и 2 от ЗВСГЗГФ

80 - Договор за продажба на гори и земи от ДГФ срещу ПКБ при условията на чл.7, ал.3 от ЗГ и чл.9, ал.8 от ППЗГ  /отменен/

81 -  Решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ за причисляване на земеделски земи към ДПФ срещу ПКБ по чл.27б, ал.4 от ППЗСПЗЗ /отменен/

82 - Решение по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване придружено със скица въз основа на решение по чл.19, ал.17, т.1 от ППЗСПЗЗ

83 - Решение по чл.13, ал.6 от ЗВСГЗГФ

84 - Договор за продажба по чл.34, ал.4 от ЗОС

85 - Договор за продажба по чл.48 от ЗДС

86 - Договор за замяна по чл.34, ал.2 от ЗОС

87 - Договор за замяна по чл.45, ал.2 от ЗДС

88 - Съдебно решение за отчуждаване по ЗДС

89 - Съдебно решение за отчуждаване по ЗОС

90 - Протокол за предоставяне земи за стопанисване от общината по чл.18д, ал.5 от ППЗСПЗЗ

91 - Договор за замяна на земеделска земя от ДПФ със земя на граждани и юридически лица - чл.36 от ППЗСПЗЗ и чл.37д от ЗСПЗЗ

92 - Договор за замяна на земеделски земи от ОПФ със земи на граждани и юридически лица - чл.36 от ППЗСПЗЗ и чл.37д от ЗСПЗЗ

93 - Договор за продажба на земеделска земя от ДПФ на граждани и юридически лица на основание чл.37д от ЗСПЗЗ

94 - Договор за продажба на земеделска земя от ОПФ на граждани и юридически лица на основание чл.37д от ЗСПЗЗ

95 - Договор за продажба на площи от ДГФ, съгласно 123 от ПЗР на ЗГ

96 - Договор за замяна по реда на чл.45, ал.10 от ППЗСПЗЗ

97 - Договор за замяна земи от ДПФ за комасирани имоти

98 - Договор за замяна по реда на чл.27, ал.6, т.3 от ЗСПЗЗ

99 - Договор за замяна по реда на чл. 53 от ППЗОЗЗ

100 - Решение на общинския съвет за замяна земи от ОПФ по реда на чл.24г, ал.9 от ЗСПЗЗ

601 - Заповед на кмета за отчуждаване на имот за общински нужди по ЗОС

602 - Заповед на областния управител за отчуждаване на имот за държавни нужди по ЗДС

603 - Спогодба по чл.125 от ГПК при извършване на съдебна делба

604 - Акт за изключителна държавна собственост

605 - Договор за замяна на гори и земи от ГФ - частна държавна собств., собственост на физически, юрид. лица и общини по чл.15б от ЗГ

606 - Договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.24, ал.1 ЗСПЗЗ

 

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: