Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Кърджали - /област/ средно годишно рентно плащане 2016-2017

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция Земеделие гр. Кърджали

 

Д О К Л А Д

от комисията по §2e от ДР на ЗСПЗЗ за определяне размерът на средното

годишно рентно плащане за стопанската 2016/2017 г., по начин на трайно ползване,

за землищата по общини на територията на област Кърджали

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГОЧЕВА,

 

Във връзка с изпълнение разпоредбите на §2e от Допълнителните разпоредби на Закона за собственстта и ползването на земедилските земи (ЗСПЗЗ) комисия, назначена с Ваша Заповед №КЖ-1/06.01.2016 г. за землищата на област Кърджали, проведе заседание на 21.01.2016 г. в Областна дирекция ”Земеделие” гр. Кърджали.

Със задача да се определи размерът на средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи през стопанската 2016/2017 г., в лева на декар за землищата по общини на територията на област Кърджали и начин на трайно ползване (НТП), по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ, по одобрена от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 77б от Правелника за прилагане на Закона за собственстта и ползването на земедилските земи (ппзспзз) Методика за определяне на средното годишно рентно плащане №РД 04.6/08.07.20115 г., предоставена с писмо изх. №9166-77/13.07.2015 г. на Дирекция ПОК към Министерството на земеделието и храните.

 

І. Регламент

ЗСПЗЗ, Допълнителни разпоредби

§2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

(2) В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

 

ІІ. Методика

Средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината от вписани в Службата по вписвания и регистрирани договори за ползване на земеделските земи.

Комисията по §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ изчислява стойностите на средното годишно рентно плащане за всяко землище, по начин на трайно ползване на имотите по вписаните в Службата по вписвания договори.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена, получена като частно между делимо (числител), представляваща сумата от дължимото рентно плащане по договорите, и делител (знаменател), представляваща общата площ на имотите по същите договори.

 

или:

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средно годишно рентно плащане

ДРПiдължимо рентно плащане на декар (лева)

Плiплощ на имотите по договори със съответното ДРП (декари)

 

На заседанието комисията се запозна с предоставените от съответната общинска служба по земеделие данни: за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползване договори, по землища, в т. ч.:

  • включените в договорите имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

  • площ на имотите по начин на трайно ползване;

  • стойност на рентното плащане по договорите, по начин на трайно ползване на включените в договорите имоти;

 

След запознаване с предоставената информация, комисията констатира:

Има землища за които няма регистрирани договори. По този въпрос пред комисията се направиха различни предложения, относно формирането на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата и общини.

След подлагане на гласуване на предложенията, същите се приеха единодушно от всички членове.

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Кърджали, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ, за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища. Така за землище, в което са регистрирани вписани договори за ниви, пасища и мери, ливади и трайни насаждения следва да се определят четири стойности на средно годишно рентно плащане, за всеки начин на трайно ползване – за ниви, за пасища и мери, за ливади и за трайни насаждения;

 

Въз основа на предоставените данни комисията

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

  1. За землища, за които няма регистрирани договори, в настоящия доклад да се впише средното годишно рентно плащане по НТП на съседно и/или землище със сходни характеристики от общината или съседна община от областта/описани в доклада/

  2. В случай, че за дадено землище не са налични вписани договори, то за него се определя средното годишно рентно плащане по НТП, изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики.

  3. Размерът на средното годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване /НТП/ за Област Кърджали се определя като цяло число, в лева на декар.

  4. Стойността на средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи през стопанската 2016-2017 г., в левове на декар, по §2е от ДР на ЗСПЗЗ в изпълнение на одобрена от Министъра на земеделието и храните, на основание чл. 77б от ППЗСПЗЗ Методика за определяне на средното годишно рентно, на база предходната стопанска година 2015/2016 г., по начин на трайно ползване, за землищата по общини в област Кърджали, както следва:

 

СПИСЪК

на землищата на територията на община ардино с определено средно

годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи,

през стопанската 2016/2017 г., в лева на декар

 

 

 

№ по ред

Община

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015/2016 г., в лева на декар

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насажд.

1

Ардино

Ардино

24.00*

6.00*

7.00*

22.00* 

2

Ардино

Аврамово

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

3

Ардино

Ахрянско

24.00

6.00*

7.00*

22.00* 

4

Ардино

Башево

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

5

Ардино

Бистроглед

24.00

6.00*

7.00*

22.00* 

6

Ардино

Богатино

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

7

Ардино

Боровица

20.00*

6.00*

6.00

22.00* 

8

Ардино

Брезен

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

9

Ардино

Бял извор

20.00

6.00*

6.00*

22.00* 

10

Ардино

Главник

6.00

6.00

6.00*

22.00* 

11

Ардино

Голобрад

5.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

12

Ардино

Горно Прахово

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

13

Ардино

Гърбище

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

14

Ардино

Дедино

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

15

Ардино

Дойранци

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

16

Ардино

Долно Прахово

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

17

Ардино

Дядовци

23.00*

20.00*

7.00

22.00* 

18

Ардино

Еньовче

6.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

19

Ардино

Жълтуша

6.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

20

Ардино

Искра

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

21

Ардино

Китница

20.00

6.00*

6.00*

22.00* 

22

Ардино

Кроячево

23.00*

6.00*

7.00*

22.00* 

23

Ардино

Латинка

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

24

Ардино

Левци

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

25

Ардино

Ленище

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

26

Ардино

Любино

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

27

Ардино

Мак

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

28

Ардино

Млечино

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

29

Ардино

Мусово

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

30

Ардино

Падина

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

31

Ардино

Паспал

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

32

Ардино

Песнопой

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

33

Ардино

Правдолюб

23.00

6.00*

7.00

22.00* 

34

Ардино

Рибарци

5.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

35

Ардино

Родопско

24.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

36

Ардино

Русалско

20.00*

6.00*

6.00*

22.00 

37

Ардино

Светулка

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

38

Ардино

Седларци

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

39

Ардино

Синчец

23.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

40

Ардино

Сполука

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

41

Ардино

Срънско

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

42

Ардино

Стар Читак

5.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

43

Ардино

Стояново

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

44

Ардино

Сухово

5.00

6.00*

5.00

22.00* 

45

Ардино

Теменуга

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

46

Ардино

Търна

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

47

Ардино

Търносливка

24.00

6.00*

6.00*

22.00* 

48

Ардино

Хромица

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

49

Ардино

Червена скала

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

50

Ардино

Чернигово

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

51

Ардино

Чубрика

20.00*

6.00*

6.00*

22.00* 

52

Ардино

Ябълковец

20.00*

6.00*

6.00

22.00* 

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

СПИСЪК

на землищата на територията на община джебел с определено средно

годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи,

през стопанската 2016/2017 г., в лева на декар

№ по ред

Община

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015/2016 г. в лева на декар

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насажд.

1

Джебел

Албанци

8.00

10.00*

8.00*

*

2

Джебел

Брежана

8.00*

10.00*

10.00*

*

3

Джебел

Великденче

8.00*

1.00*

7.00

*

4

Джебел

Воденичарско

8.00*

7.00*

10.00*

*

5

Джебел

Вълкович

8.00*

20.00*

6.00*

*

6

Джебел

Генерал Гешево

10.00*

7.00*

10.00*

*

7

Джебел

Джебел

26.00

20.00*

8.00*

*

8

Джебел

Добринци

10.00*

10.00*

10.00*

*

9

Джебел

Душинково

10.00*

20.00*

8.00*

*

10

Джебел

Желъдово

10.00*

7.00*

10.00*

*

11

Джебел

Жълти рид

8.00*

1.00*

1.00*

*

12

Джебел

Жълтика

23.00*

10.00*

10.00*

*

13

Джебел

Илийско

10.00

1.00*

7.00*

*

14

Джебел

Казаците

10.00*

7.00*

10.00*

*

15

Джебел

Каменяне

16.00*

10.00*

6.00*

*

16

Джебел

Козица

18.00*

7.00*

7.00*

*

17

Джебел

Контил

23.00*

10.00*

10.00*

*

18

Джебел

Купците

28.00

10.00*

6.00

*

19

Джебел

Лебед

10.00*

7.00*

10.00*

*

20

Джебел

Мишевско

23.00

10.00*

6.00*

*

21

Джебел

Мрежичко

24.00

7.00*

10.00*

*

22

Джебел

Овчево

10.00*

10.00*

7.00*

*

23

Джебел

Папрат

23.00*

10.00*

6.00*

*

24

Джебел

Плазище

8.00

20.00*

6.00

*

25

Джебел

Подвръх

10.00*

20.00*

8.00*

*

26

Джебел

Полянец

10.00*

1.00*

1.00*

*

27

Джебел

Поточе

16.00

10.00*

6.00*

*

28

Джебел

Припек

10.00*

7.00*

10.00*

*

29

Джебел

Ридино

28.00

7.00*

7.00*

*

30

Джебел

Рогозари

8.00

1.00*

1.00*

*

31

Джебел

Рогозче

18.00

10.00*

7.00*

*

32

Джебел

Рожденско

23.00*

10.00*

10.00*

*

33

Джебел

Рът

16.00*

10.00

6.00*

*

34

Джебел

Сипец

23.00*

10.00*

7.00*

*

35

Джебел

Скалина

18.00*

10.00*

8.00*

*

36

Джебел

Слънчоглед

10.00

7.00*

8.00*

*

37

Джебел

Софийци

24.00

7.00

7.00

*

38

Джебел

Телчарка

8.00*

10.00*

8.00*

*

39

Джебел

Търновци

8.00*

10.00*

8.00*

*

40

Джебел

Тютюнче

8.00*

10.00*

8.00*

*

41

Джебел

Устрен

10.00

7.00

10.00

*

42

Джебел

Цвятово

23.00*

10.00*

6.00*

*

43

Джебел

Църквица

23.00*

10.00*

6.00*

*

44

Джебел

Чакалци

20.00

20.00

8.00

*

45

Джебел

Черешка

10.00*

10.00*

10.00*

*

46

Джебел

Щерна

23.00*

10.00*

6.00*

*

47

Джебел

Ямино

10.00*

7.00*

10.00*

*

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

СПИСЪК

на землищата на територията на община Кирково с определено средно

годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи,

през стопанската 2016/2017 г., в лева на декар

№ по ред

Община

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015/2016 г. в лева на декар

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насажд.

1

Кирково

Априлци

15.00

13.00

10.00

*

2

Кирково

Бенковски

20.00

17.00

10.00

*

3

Кирково

Брегово

20.00

17.00

10.00

*

4

Кирково

Вълчанка

15.00

11.00

10.00

*

5

Кирково

Върбен

20.00

15.00

10.00

48.00

6

Кирково

Върли дол

15.00

10.00

10.00

*

7

Кирково

Горно Кирково

20.00

15.00

10.00

*

8

Кирково

Горно Къпиново

10.00

10.00

10.00

*

9

Кирково

Горски извор

10.00

10.00

10.00

*

10

Кирково

Гривяк

10.00

10.00

10.00

*

11

Кирково

Дедец

12.00

10.00

10.00

*

12

Кирково

Делвино

10.00

10.00

10.00

*

13

Кирково

Джерово

10.00

10.00

10.00

*

14

Кирково

Добромирци

10.00

10.00

10.00

*

15

Кирково

Долно Къпиново

12.00

10.00

10.00

*

16

Кирково

Домище

25.00

20.00

15.00

*

17

Кирково

Дрангово

10.00

10.00

10.00

*

18

Кирково

Дрянова глава

10.00

10.00

10.00

*

19

Кирково

Дюлица

10.00

10.00

10.00

*

20

Кирково

Еровете

10.00

10.00

10.00

*

21

Кирково

Завоя

25.00

20.00

15.00

*

22

Кирково

Загорски

15.00

10.00

10.00

*

23

Кирково

Здравчец

15.00

10.00

10.00

*

24

Кирково

Каялоба

13.00

10.00

10.00

*

25

Кирково

Кирково

20.00

15.00

7.00

*

26

Кирково

Китна

20.00

15.00

10.00

*

27

Кирково

Козлево

15.00

10.00

10.00

*

28

Кирково

Кран

20.00

17.00

10.00

10.00

29

Кирково

Кремен

15.00

10.00

10.00

*

30

Кирково

Крилатица

16.00

10.00

9.00

*

31

Кирково

Кукуряк

20.00

12.00

10.00

10.00

32

Кирково

Кърчевско

20.00

15.00

2.00

*

33

Кирково

Лозенградци

20.00

12.00

10.00

*

34

Кирково

Малкоч

20.00

15.00

10.00

*

35

Кирково

Медевци

20.00

13.00

10.00

*

36

Кирково

Метличка

15.00

12.00

3.00

*

37

Кирково

Могиляне

15.00

10.00

2.00

*

38

Кирково

Мъглене

20.00

15.00

10.00

*

39

Кирково

Нане

10.00

10.00

10.00

*

40

Кирково

Орлица

10.00

10.00

10.00

*

41

Кирково

Островец

15.00

12.00

10.00

*

42

Кирково

Пловка

20.00

17.00

8.00

*

43

Кирково

Подкова

22.00

16.00

9.00

*

44

Кирково

Пресека

20.00

13.00

10.00

*

45

Кирково

Първенци

10.00

10.00

10.00

*

46

Кирково

Първица

20.00

15.00

10.00

*

47

Кирково

Растник

20.00

15.00

10.00

*

48

Кирково

Самодива

20.00

15.00

10.00

*

49

Кирково

Самокитка

15.00

10.00

10.00

*

50

Кирково

Светлен

15.00

10.00

10.00

*

51

Кирково

Секирка

15.00

10.00

10.00

*

52

Кирково

Средско

20.00

14.00

10.00

*

53

Кирково

Старейшино

20.00

15.00

2.00

*

54

Кирково

Старово

20.00

14.00

10.00

*

55

Кирково

Стоманци

15.00

12.00

10.00

*

56

Кирково

Стрижба

11.00

10.00

7.00

*

57

Кирково

Тихомир

20.00

16.00

10.00

*

58

Кирково

Фотиново

25.00

15.00

10.00

*

59

Кирково

Хаджийско

25.00

18.00

10.00

*

60

Кирково

Царино

18.00

12.00

10.00

*

61

Кирково

Чавка

15.00

10.00

10.00

*

62

Кирково

Чакаларово

20.00

15.00

10.00

*

63

Кирково

Чичево

15.00

10.00

10.00

*

64

Кирково

Чорбаджийско

25.00

18.00

8.00

*

65

Кирково

Шипок

10.00

10.00

10.00

*

66

Кирково

Шопци

20.00

15.00

10.00

*

67

Кирково

Шумнатица

22.00

15.00

10.00

*

68

Кирково

Яковица

18.00

12.00

10.00

*

69

Кирково

Янино

22.00

13.00

10.00

*

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

 

СПИСЪК

на землищата на територията на община Крумовград с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи,

през стопанската 2016/2017 г., в лева на декар

№ по ред

Община

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015/2016 г. в лева на декар

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насажд.

1

Крумовград

Аврен

15.00

9.00

7.00

*

2

Крумовград

Багрилци

25.00

8.00

7.00

*

3

Крумовград

Бараци

10.00

4.00

7.00

*

4

Крумовград

Благун

18.00

10.00*

7.00

*

5

Крумовград

Бойник

17.00*

7.00*

8.00

*

6

Крумовград

Бряговец

7.00

8.00

6.00

8.00

7

Крумовград

Бук

16.00

8.00*

8.00*

*

8

Крумовград

Вранско

12.00

5.00*

22.00

*

9

Крумовград

Голям Девесил

20.00*

8.00

8.00

*

10

Крумовград

Голяма Чинка

18.00

10.00

7.00

*

11

Крумовград

Голямо Каменяне

18.00

7.00*

6.00

*

12

Крумовград

Горна Кула

13.00

7.00

7.00

31.00

13

Крумовград

Горни Юруци

20.00*

10.00*

7.00

*

14

Крумовград

Гривка

11.00

10.00*

10.00

*

15

Крумовград

Гулийка

15.00

8.00

4.00

14.00

16

Крумовград

Гулия

23.00

7.00

7.00

*

17

Крумовград

Девесилица

15.00

7.00

7.00

*

18

Крумовград

Девесилово

22.00

7.00*

6.00

*

19

Крумовград

Джанка

9.00

7.00

7.00

*

20

Крумовград

Доборско

18.00

7.00

4.00

*

21

Крумовград

Долна Кула

23.00

9.00

7.00

*

22

Крумовград

Долни Юруци

20.00*

10.00

7.00

*

23

Крумовград

Дъждовник

11.00

9.00

7.00

*

24

Крумовград

Егрек

24.00

10.00

8.00

*

25

Крумовград

Едрино

8.00*

10.00*

8.00*

*

26

Крумовград

Звънарка

21.00

10.00*

6.00

*

27

Крумовград

Златолист

16.00

8.00

7.00

*

28

Крумовград

Калайджиево

20.00

8.00*

7.00*

*

29

Крумовград

Каменка

8.00

10.00*

8.00*

*

30

Крумовград

Кандилка

18.00*

10.00*

7.00

*

31

Крумовград

Качулка

8.00

7.00*

7.00

*

32

Крумовград

Ковил

18.00

7.00*

7.00

*

33

Крумовград

Кожухарци

4.00

2.00

7.00*

*

34

Крумовград

Котлари

8.00

8.00*

7.00

*

35

Крумовград

Красино

25.00

7.00*

7.00

*

36

Крумовград

Крумовград

7.00

10.00*

8.00

*

37

Крумовград

Къклица

25.00

10.00

5.00

*

38

Крумовград

Лещарка

18.00*

10.00*

7.00

*

39

Крумовград

Лимец

22.00

7.00

7.00

*

40

Крумовград

Луличка

16.00

10.00*

7.00

*

41

Крумовград

Малка Чинка

18.00*

10.00*

7.00

*

42

Крумовград

Малко Каменяне

19.00

14.00

7.00

*

43

Крумовград

Малък Девесил

25.00

10.00

5.00

*

44

Крумовград

Метлика

9.00

7.00*

7.00*

*

45

Крумовград

Морянци

21.00

7.00*

7.00

*

46

Крумовград

Овчари

16.00

10.00

12.00

21.00

47

Крумовград

Орех

20.00

10.00*

6.00*

*

48

Крумовград

Орешари

7.00

3.00

2.00

*

49

Крумовград

Падало

5.00

4.00

7.00*

*

50

Крумовград

Пашинци

15.00

10.00*

7.00*

*

51

Крумовград

Пелин

25.00

10.00

4.00

*

52

Крумовград

Перуника

26.00

7.00

9.00

30.00

53

Крумовград

Подрумче

17.00

8.00

5.00

*

54

Крумовград

Полковник Желязово

5.00

10.00*

8.00*

*

55

Крумовград

Поточница

20.00

7.00*

8.00

*

56

Крумовград

Рибино

24.00

7.00*

7.00

*

57

Крумовград

Рогач

15.00

10.00

7.00

*

58

Крумовград

Ручей

23.00

7.00*

7.00*

*

59

Крумовград

Самовила

7.00

7.00

7.00

*

60

Крумовград

Сбор

5.00

3.00

3.00

*

61

Крумовград

Синигер

30.00

8.00

7.00

*

62

Крумовград

Скалак

10.00

10.00*

7.00

*

63

Крумовград

Сладкодум

8.00

2.00

1.00

*

64

Крумовград

Сливарка

16.00

10.00

7.00

*

65

Крумовград

Стари Чал

17.00

7.00

6.00

*

66

Крумовград

Стражец

3.00

10.00

7.00

*

67

Крумовград

Странджево

17.00

8.00

7.00

18.00

68

Крумовград

Студен кладенец

20.00*

7.00*

6.00*

*

69

Крумовград

Съдиево

22.00

7.00*

7.00*

*

70

Крумовград

Сърнак

23.00

10.00*

7.00

*

71

Крумовград

Тинтява

25.00

8.00

7.00

*

72

Крумовград

Токачка

10.00

10.00

7.00*

*

73

Крумовград

Тополка

18.00

10.00*

7.00

*

74

Крумовград

Хисар

18.00

7.00*

7.00

*

75

Крумовград

Храстово

18.00

7.00*

4.00

*

76

Крумовград

Чал

25.00

7.00*

2.00

*

77

Крумовград

Черничево

20.00

10.00

7.00

*

78

Крумовград

Чернооки

22.00

8.00*

7.00

*

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

СПИСЪК

на землищата на територията на община Кърджали с определено средно

годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи,

през стопанската 2016/2017 г., в лева на декар

№ по ред

Община

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015/2016 г. в лева на декар

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насажд.

1

Кърджали

Багра

11.00

6.00*

21.00

31.00

2

Кърджали

Бащино

11.00

8.00

7.00

22.00*

3

Кърджали

Бели Пласт

5.00

6.00*

5.00

24.00*

4

Кърджали

Бленика

15.00*

6.00*

18.00

18.00*

5

Кърджали

Божак

15.00

6.00*

21.00*

16.00*

6

Кърджали

Бойно

7.00*

6.00*

6.00

14.00*

7

Кърджали

Болярци

19.00

8.00

8.00

18.00*

8

Кърджали

Брош

25.00*

6.00*

18.00*

20.00*

9

Кърджали

Бяла Поляна

20.00

8.00*

11.00

39.00

10

Кърджали

Бялка

15.00

6.00*

5.00

16.00*

11

Кърджали

Велешане

21.00

6.00*

5.00

16.00*

12

Кърджали

Висока Поляна

18.00

6.00*

7.00

24.00*

13

Кърджали

Вишеград

24.00

6.00*

9.00*

18.00*

14

Кърджали

Воловарци

21.00*

6.00*

6.00

14.00*

15

Кърджали

Върбенци

15.00

6.00*

5.00

18.00*

16

Кърджали

Главатарци

25.00*

6.00*

18.00*

20.00*

17

Кърджали

Глухар

44.00

8.00*

6.00*

30.00*

18

Кърджали

Гняздово

10.00

6.00*

7.00

30.00

19

Кърджали

Голяма Бара

19.00*

6.00*

9.00

18.00*

20

Кърджали

Горна Крепост

20.00

6.00*

7.00

25.00*

21

Кърджали

Гъсково

25.00

6.00*

5.00*

26.00*

22

Кърджали

Добриново

9.00

8.00*

5.00

15.00*

23

Кърджали

Долище

9.00*

8.00*

8.00*

22.00*

24

Кърджали

Долна Крепост

16.00

8.00*

8.00

20.00*

25

Кърджали

Дъждино

15.00*

6.00*

6.00

18.00*

26

Кърджали

Дъждовница

8.00*

6.00*

18.00*

16.00*

27

Кърджали

Дънгово

10.00*

6.00*

6.00*

18.00*

28

Кърджали

Енчец

25.00

6.00*

18.00*

20.00*

29

Кърджали

Жинзифово

13.00

8.00*

8.00

28.00

30

Кърджали

Житарник

24.00

6.00*

6.00

14.00*

31

Кърджали

Зайчино

11.00*

6.00*

7.00

16.00*

32

Кърджали

Звезделина

10.00

6.00*

2.00

16.00*

33

Кърджали

Звезден

15.00*

6.00*

5.00

25.00*

34

Кърджали

Звиница

28.00

13.00

9.00

37.00

35

Кърджали

Звъника

7.00*

6.00*

7.00*

18.00*

36

Кърджали

Звънче

23.00

6.00*

21.00*

16.00*

37

Кърджали

Зелениково

10.00

6.00*

18.00*

20.00*

38

Кърджали

Зимзелен

29.00

6.00*

7.00*

33.00

39

Кърджали

Зорница

20.00*

8.00*

7.00*

15.00*

40

Кърджали

Иванци

14.00

6.00*

7.00*

18.00*

41

Кърджали

Илиница

20.00*

6.00*

5.00

16.00*

42

Кърджали

Калинка

9.00*

8.00*

9.00*

22.00*

43

Кърджали

Калоянци

19.00

6.00*

4.00

31.00

44

Кърджали

Каменарци

5.00

6.00*

6.00

18.00*

45

Кърджали

Кобиляне

23.00

6.00*

6.00

16.00*

46

Кърджали

Кокиче

12.00*

8.00*

9.00

18.00*

47

Кърджали

Кокошане

6.00

6.00*

5.00

16.00*

48

Кърджали

Конево

14.00

8.00*

8.00

25.00*

49

Кърджали

Костино

23.00

6.00*

6.00

28.00

50

Кърджали

Крайно село

25.00*

7.00*

18.00*

20.00*

51

Кърджали

Крин

31.00*

6.00*

13.00

25.00*

52

Кърджали

Крушевска

17.00

6.00*

5.00

30.00

53

Кърджали

Крушка

15.00

6.00*

9.00

16.00*

54

Кърджали

Кърджали

21.00

6.00*

6.00

40.00

55

Кърджали

Кьосево

6.00

6.00*

21.00*

25.00*

56

Кърджали

Лисиците

12.00

6.00*

9.00

16.00*

57

Кърджали

Лъвово

21.00*

6.00*

5.00

15.00*

58

Кърджали

Люляково

11.00*

6.00*

6.00

46.00

59

Кърджали

Майсторово

12.00*

8.00*

8.00*

15.00*

60

Кърджали

Македонци

10.00

8.00*

6.00

26.00*

61

Кърджали

Миладиново

26.00

10.00

8.00

34.00

62

Кърджали

Мост

26.00

8.00

8.00

45.00

63

Кърджали

Мургово

11.00

6.00*

10.00

32.00

64

Кърджали

Мъдрец

19.00

6.00*

5.00

29.00

65

Кърджали

Невестино

9.00*

6.00*

7.00*

22.00*

66

Кърджали

Ненково

38.00

11.00

5.00

18.00*

67

Кърджали

Опълченско

25.00*

8.00*

5.00

25.00*

68

Кърджали

Орешница

23.00

6.00*

6.00

25.00

69

Кърджали

Островица

25.00

7.00*

9.00*

20.00*

70

Кърджали

Охлювец

21.00*

6.00*

5.00

18.00*

71

Кърджали

Панчево

25.00

6.00*

7.00

20.00*

72

Кърджали

Пеньово

8.00*

6.00*

18.00*

18.00*

73

Кърджали

Пепелище

10.00*

8.00*

6.00*

25.00*

74

Кърджали

Перперек

12.00

6.00*

6.00

28.00*

75

Кърджали

Петлино

8.00*

7.00*

5.00*

26.00*

76

Кърджали

Повет

25.00*

6.00*

7.00*

22.00*

77

Кърджали

Прилепци

21.00*

8.00*

6.00*

25.00*

78

Кърджали

Пъдарци

8.00*

6.00*

18.00*

16.00*

79

Кърджали

Рани Лист

12.00

8.00

8.00

22.00*

80

Кърджали

Резбарци

8.00

8.00*

5.00

24.00*

81

Кърджали

Ридово

8.00*

6.00*

18.00*

16.00*

82

Кърджали

Рудина

11.00

10.00*

7.00*

31.00

83

Кърджали

Сватбаре

20.00*

6.00*

4.00*

25.00*

84

Кърджали

Севдалина

11.00*

6.00*

5.00

16.00*

85

Кърджали

Седловина

25.00*

7.00*

5.00

18.00*

86

Кърджали

Сестринско

10.00

10.00*

7.00*

30.00*

87

Кърджали

Сипей

18.00

11.00

14.00

18.00

88

Кърджали

Скалище

15.00

6.00*

5.00*

26.00*

89

Кърджали

Скална Глава

8.00

6.00*

5.00

20.00*

90

Кърджали

Снежинка

10.00*

6.00*

18.00*

16.00*

91

Кърджали

Соколяне

11.00

6.00*

5.00

10.00

92

Кърджали

Солище

9.00

6.00*

7.00*

25.00

93

Кърджали

Срединка

25.00*

6.00*

18.00*

18.00*

94

Кърджали

Старо Място

10.00*

6.00*

18.00*

16.00*

95

Кърджали

Стражевци

15.00

6.00*

7.00

16.00*

96

Кърджали

Страхил Войвода

13.00

5.00

5.00

30.00*

97

Кърджали

Стремово

15.00*

6.00*

5.00*

28.00*

98

Кърджали

Стремци

30.00

6.00*

5.00

22.00*

99

Кърджали

Татково

40.00*

6.00*

2.00

25.00*

100

Кърджали

Тополчане

8.00*

6.00*

2.00

22.00*

101

Кърджали

Три Могили

37.00

6.00*

7.00

40.00

102

Кърджали

Ходжовци

7.00

6.00*

5.00

16.00*

103

Кърджали

Царевец

20.00*

6.00*

18.00*

18.00*

104

Кърджали

Чеганци

11.00

6.00*

10.00

16.00*

105

Кърджали

Черешица

30.00

6.00*

6.00

25.00*

106

Кърджали

Черна Скала

21.00*

6.00*

7.00*

20.00*

107

Кърджали

Черньовци

5.00

8.00*

5.00

22.00*

108

Кърджали

Чилик

21.00

6.00*

21.00*

31.00

109

Кърджали

Чифлик

34.00

6.00*

5.00

39.00

110

Кърджали

Широко Поле

36.00

10.00*

18.00

35.00

111

Кърджали

Яребица

7.00*

6.00*

6.00*

18.00*

112

Кърджали

Ястреб

14.00

6.00*

11.00

25.00*

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

СПИСЪК

на землищата на територията на община момчилград с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи,

през стопанската 2016/2017 г., в лева на декар

№ по ред

Община

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015/2016 г., в лева на декар

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насажд.

1

Момчилград

Ауста

13.00

6.00

6.00

39.00*

2

Момчилград

Багрянка

8.00

6.00*

6.00

38.00*

3

Момчилград

Балабаново

14.00

6.00

6.00

16.00*

4

Момчилград

Биволяне

21.00

6.00

6.00

38.00*

5

Момчилград

Вряло

10.00

6.00*

6.00

38.00*

6

Момчилград

Върхари

14.00

6.00

6.00

38.00*

7

Момчилград

Горско Дюлево

10.00

6.00

6.00

16.00*

8

Момчилград

Груево

10.00

6.00

6.00

38.00*

9

Момчилград

Гургулица

15.00

6.00

6.00

36.00*

10

Момчилград

Джелепско

23.00

6.00

6.00

39.00*

11

Момчилград

Друмче

14.00

6.00

6.00

16.00*

12

Момчилград

Загорско

11.00*

6.00

6.00

36.00*

13

Момчилград

Звездел

13.00*

6.00

6.00

39.00

14

Момчилград

Карамфил

15.00

6.00

6.00

21.00*

15

Момчилград

Конче

13.00*

6.00

6.00

38.00

16

Момчилград

Кос

10.00

6.00*

6.00

21.00*

17

Момчилград

Кременец

24.00

6.00*

6.00

21.00*

18

Момчилград

Лале

10.00

6.00

6.00

21.00

19

Момчилград

Летовник

10.00

6.00

6.00

16.00

20

Момчилград

Манчево

10.00*

6.00*

6.00*

16.00*

21

Момчилград

Момина сълза

24.00

6.00

6.00

21.00*

22

Момчилград

Момчилград

12.00

6.00*

6.00

27.00

23

Момчилград

Нановица

12.00

6.00

6.00

36.00

24

Момчилград

Неофит Бозвелиево

7.00

6.00

6.00

28.00

25

Момчилград

Обичник

14.00*

6.00*

6.00

16.00*

26

Момчилград

Пазарци

13.00*

6.00

6.00

16.00*

27

Момчилград

Пиявец

14.00*

6.00

6.00

16.00*

28

Момчилград

Плешинци

10.00

6.00

6.00

38.00*

29

Момчилград

Постник

9.00

6.00

6.00

36.00*

30

Момчилград

Прогрес

15.00

6.00*

6.00

38.00*

31

Момчилград

Птичар

25.00

6.00

6.00

21.00*

32

Момчилград

Равен

10.00

6.00

6.00

21.00*

33

Момчилград

Ралица

13.00*

6.00

6.00

39.00*

34

Момчилград

Садовица

11.00

6.00

6.00

36.00*

35

Момчилград

Свобода

13.00

6.00*

6.00

38.00*

36

Момчилград

Седефче

13.00*

6.00

6.00

38.00*

37

Момчилград

Седлари

10.00

6.00

6.00

38.00*

38

Момчилград

Сенце

14.00*

6.00*

6.00

16.00*

39

Момчилград

Синделци

15.00

6.00

6.00

21.00*

40

Момчилград

Соколино

10.00

6.00

6.00

38.00*

41

Момчилград

Татул

14.00

6.00

6.00

16.00*

42

Момчилград

Чайка

15.00*

6.00

6.00

21.00*

43

Момчилград

Чобанка

10.00

6.00

6.00

21.00*

44

Момчилград

Чомаково

5.00

6.00

6.00

21.00*

45

Момчилград

Чуково

11.00*

6.00

6.00

38.00

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

СПИСЪК

на землищата на територията на община черноочене с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи,

през стопанската 2016/2017 г., в лева на декар

№ по ред

Община

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015/2016 г., в лева на декар

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насажд.

1

Черноочене

Бакалите

22.00

7.00

6.00

** 

2

Черноочене

Безводно

26.00

10.00

6.00

**

3

Черноочене

Бели вир

19.00*

11.00*

6.00

**

4

Черноочене

Беснурка

10.00*

7.00*

6.00

**

5

Черноочене

Божурци

19.00*

10.00*

6.00

**

6

Черноочене

Боровско

19.00

7.00*

6.00

**

7

Черноочене

Босилица

10.00*

7.00*

6.00

**

8

Черноочене

Бостанци

12.00*

7.00*

6.00*

**

9

Черноочене

Бърза река

24.00

11.00*

6.00

**

10

Черноочене

Верско

18.00

11.00*

6.00

**

11

Черноочене

Водач

10.00*

10.00

7.00

**

12

Черноочене

Вождово

12.00*

7.00*

6.00*

**

13

Черноочене

Войново

12.00*

7.00*

6.00

**

14

Черноочене

Възел

12.00*

11.00*

6.00

**

15

Черноочене

Габрово

22.00

16.00

6.00

**

16

Черноочене

Даскалово

18.00

10.00

6.00

**

17

Черноочене

Драганово

12.00*

10.00*

6.00

**

18

Черноочене

Дядовско

10.00

11.00*

6.00

**

19

Черноочене

Железник

12.00

11.00*

7.00

**

20

Черноочене

Женда

12.00

12.00

6.00

12.00

21

Черноочене

Житница

10.00

10.00

6.00

**

22

Черноочене

Йончово

9.00

9.00*

8.00

**

23

Черноочене

Каблешково

19.00*

11.00*

7.00

**

24

Черноочене

Каняк

25.00

11.00*

6.00

**

25

Черноочене

Комунига

20.00

12.00*

6.00

**

26

Черноочене

Куцово

19.00

7.00*

6.00

**

27

Черноочене

Лясково

22.00

10.00*

6.00

**

28

Черноочене

Минзухар

16.00

11.00*

6.00

**

29

Черноочене

Мурга

10.00

7.00*

6.00

**

30

Черноочене

Небеска

12.00*

10.00*

6.00

**

31

Черноочене

Ново селище

22.00

12.00*

7.00

**

32

Черноочене

Ночево

19.00

7.00*

6.00

**

33

Черноочене

Паничково

10.00

7.00

6.00

10.00

34

Черноочене

Патица

15.00

10.00*

6.00

**

35

Черноочене

Петелово

22.00

10.00*

9.00

**

36

Черноочене

Пряпорец

12.00

10.00*

7.00

**

37

Черноочене

Пчеларово

18.00

10.00*

7.00

**

38

Черноочене

Русалина

22.00

7.00*

6.00

**

39

Черноочене

Свободиново

22.00

11.00*

6.00

**

40

Черноочене

Соколите

20.00

10.00

6.00

**

41

Черноочене

Среднево

25.00

10.00*

6.00*

**

42

Черноочене

Средска

12.00*

10.00*

6.00

**

43

Черноочене

Стражница

22.00*

11.00*

7.00

**

44

Черноочене

Черна нива

17.00

12.00*

6.00

**

45

Черноочене

Черноочене

10.00

12.00*

7.00

**

46

Черноочене

Ябълчене

5.00

12.00*

7.00

**

47

Черноочене

Яворово

22.00

11.00

6.00

**

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

Определеният размер на средното годишно рентно плащане по землища да се обяви на информационните табла на всички Общински служби по земеделие, на ОД „Земеделие” и се публикува на интернет страницата на дирекцията.

Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра и влиза в сила след подписването и одобрението му.

 

КОМИСИЯ:

 

Председател: …………П……………….

Дамян Кьосев

главен директор на ГД «АР»

и

Членове:1…………..П………………

инж. Тонка Толева

главен експерт в ГД «АР»

 

2. Началника на съответната Общинска служба по земеделие:

2.1………П………………….

Неждет Моллов

началник на ОСЗ Ардино

2.2………П………………….

Гюнай Сали

началник на ОСЗ Джебел

2.3………П…………………..

Любомир Моллов

началник на ОСЗ Кирково

2.4………П………………….

Димитър Мирчев

началник на ОСЗ Крумовград

2.5…………П……………….

Тунджай Шюкрю

началник на ОСЗ Кърджали

2.6…………П……………….

Мехмед Хасан

началник на ОСЗ Момчилград

2.7…………П……………….

инж. Костадин Иванов

главен експерт ОСЗ Черноочене

 

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: