Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

В брой № 13, от дата 07.02.2017 г. в Официален раздел на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Брой № 13 на ДВ от дата 07.02.2017 г., може да видите ТУК

Преходни и заключителни разпоредби;

§ 6. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 61 от 2016 г.) в чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение трето се заличава.

2. Алинея 4 се изменя така: (4) Договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.“

3. Алинея 5 се отменя.

§ 7. Когато договор за аренда е сключен по Закона за арендата в земеделието до влизането в сила на този закон само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията между тях се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Този договор не може да се противопостави на арендатор по договор за аренда, сключен със съсобственик на същия имот, който е бил вписан по-рано в службата по вписванията.

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: